2017. június 23.  Zoltán
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
2016. ápr. 13.

Családalapítási támogatás

A támogatás a 2016. január 1-jén, vagy azt követően, a 2016. évben született azon gyermek után igényelhető, aki a szülők ELSŐ közös gyermeke!

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete

a családalapítási támogatásról

 

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A képviselő-testület a rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

2. § A rendelet hatálya Vép város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Vépen élő természetes személyekre terjed ki.

3. § (1) Vissza nem térítendő családalapítási támogatásban részesülnek első gyermekük megszületésekor azok a szülők:

a)     akik a gyermek születése napján házasságban, vagy élettársi kapcsolatban élnek, és

b)     a gyermek és a szülők a gyermek születése napján ugyanazzal a vépi állandó lakóhellyel rendelkeznek, és

c)     a gyermek a szülőknek első közös gyermeke, és

d)     a szülők betöltötték 20. életévüket a gyermek születése napján, és

e)     egyik szülő a kérelem benyújtását megelőző egy évben folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel.

(2) A családalapítási támogatás összege 250 000 forint.

(3) A 2016. évben a rendelet hatálybalépése előtt született gyermekek után támogatás igényelhető a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül.

(4) A támogatás legkésőbb az igény elbírálását követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelemben megjelölt folyószámlára.

4. § (1) A családalapítási támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. mellékletének alkalmazásával kell a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) benyújtani.

(2) A támogatási kérelmek elbírálása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § (1) A családalapítási támogatás iránti kérelem benyújtására a szülők együttesen jogosultak, a gyermek születését követő 60 napon belül.

(2) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

6. § (1) A kérelemhez csatolni kell:

a)     a szülők házassági anyakönyvi kivonatát, vagy a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot az élettársi kapcsolatról, és

b)     a szülők személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát, és

c)     a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát, és

d)     munkáltatói vagy egyéb igazolást a biztosítási jogviszonyról, és

e)     a védőnő 3. melléklet szerinti igazolását arról, hogy a család életvitelszerűen Vépen él

7. § (1) A támogatások forrása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben e célra elkülönített előirányzat.

(2) A megállapított támogatások folyósításáról a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik folyószámlára történő átutalással.

(3) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőket kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.

8. § (1) A családalapítási támogatásban részesített kérelmezők igazolni kötelesek, hogy a támogatás folyósítását követő 5 év elteltével is állandó vépi lakóhellyel rendelkezik a gyermek és legalább az egyik szülő, tartózkodási helyet máshol nem létesítettek, és életvitelszerűen Vépen élnek.

(2) Az életvitelszerűen Vépen tartózkodás igazolására a családgondozó környezettanulmányt készít.

(3) Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdésben szereplő igazolásnak nem tesz eleget, vagy bizonyítást nyer, hogy a kérelmében feltüntetett adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a támogatást egy összegben köteles az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszafizetni az (1) bekezdésben megjelölt határidőt követő egy hónapon belül.

(4) A polgármester méltányolható okból eltekinthet a támogatás egy összegben történő visszafizetésének kötelezettségétől és visszafizetésének kötelezettségétől, valamint az (1) bekezdésben meghatározott határidőt meghosszabbíthatja.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

                        Kovács Péter                                                 dr. Hoós Anna Katalin

                        polgármester                                                             jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

 

A rendelet kihirdetésre került 2016. április 1. napján.

 

 

 

                                               dr. Hoós Anna Katalin

                                                           jegyző

 

 

 

Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Legfrissebb galériák