2017. június 23.  Zoltán
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
2014. feb. 12.

Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

 

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Vissza nem térítendő lakásépítési támogatásra (a továbbiakban: lakásépítési támogatás) jogosult egy ingatlan után 500.000 forint összegben az a kérelmező,

a)     [1]aki 2014. január 1-jén vagy azt követően jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik új családi ház építésére Vép város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanra, vagy Vép város közigazgatási területén elhelyezkedő új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentését az építésügyi hatóság tudomásul vette és

b)     [2]aki 40. életévét az építési engedély jogerőre emelkedésének vagy a tudomásulvétel keltének napján nem töltötte be, továbbá

c)     [3],[4]aki az építési engedélyben, tudomásulvételben megjelölt ingatlanon kívül ingatlantulajdonnal nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett, valamint

d)     akinek házastársa vagy élettársa is megfelel a b) és c) pontban előírt feltételeknek.

1/A. §[5] (1) Vissza nem térítendő lakás felújítási támogatásra (a továbbiakban: lakás felújítási támogatás) jogosult egy ingatlan után 250.000 forint összegben az a kérelmező

a)     aki 2015. január 1-jén vagy azt követően jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik meglévő családi lakóépület átalakítására vagy bővítésére vagy átalakítására és bővítésére Vép város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanra, és

b)     aki 40. életévét az építési engedély jogerőre emelkedésének napján nem töltötte be, továbbá

c)     aki az építési engedélyben megjelölt ingatlanon kívül ingatlantulajdonnal nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett, valamint

d)     akinek házastársa vagy élettársa is megfelel a b) és c) pontban előírt feltételeknek.

1/B. §[6],[7] Vissza nem térítendő lakásvásárlási támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult egy ingatlan után 250.000 forint összegben az a kérelmező

a)     aki 2015. január 1-jén vagy azt követően családi házat vásárol Vép város közigazgatási területén, és

b)     aki 40. életévét az adásvételi szerződés megkötésének napján nem töltötte be, továbbá

c)     aki az adásvételi szerződésben megjelölt ingatlanon kívül ingatlantulajdonnal nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett, valamint

d)     akinek házastársa vagy élettársa is megfelel a b) és c) pontban előírt feltételeknek.

1/C. §[8] Az 1-1/A-1/B §-ok szerinti támogatások közül a kérelmező és házastársa csak egy támogatásban részesülhet.

1/D. §[9] Az 1-1/A-1/B §-ok szerinti támogatás egyedülálló kérelmező részére is megállapítható.

1/E. §[10] (1) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja, 1/A. § (1) bekezdés c) pontja, és 1/B. § (1) bekezdés c) pontja alól kivétel és támogatásban részesülhet az a kérelmező is, aki

a)     ingatlan résztulajdonával rendelkezik, és

b)     az ingatlant öröklés jogcímén szerezte, és

c)     öröklésével egyidejűleg az ingatlanon haszonélvezeti teher jött létre, és

d)     a kérelmező szülője vagy nagyszülője az ingatlanban állandó lakóhellyel rendelkezik, és

e)     a kérelmező szülője vagy nagyszülője életvitelszerűen az ingatlanban él.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakról a kérelmező, házastársa vagy élettársa nyilatkozik, és nyilatkozatához csatolja az ingatlanban állandó lakóhellyel rendelkező szülő vagy nagyszülő lakcímkártyájának másolatát, és nyilatkozatát arról, hogy az ingatlanban életvitelszerűen él, és a szülő, nagyszülő nevére szóló közüzemi számla másolatát.

2. § (1)[11] A támogatások forrása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben e célra elkülönített előirányzat.

(2) Amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában az (1) bekezdés szerinti előirányzat felhasználásra került, a kérelem a következő évi költségvetési rendelet elfogadásakor kerül elbírálásra.

3. § A lakásépítési és lakás felújítási támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon Vép város jegyzőjénél lehet benyújtani és a kérelemhez mellékelni kell:

a)     [12]a jogerős építési engedélyt tartalmazó határozat vagy a tudomásulvétel másolatát,

b)     az életkor igazolására szolgáló okiratok másolatát,

c)     [13]igazolást vagy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező és házastársa vagy élettársa az építéssel érintett ingatlanon kívül ingatlannal nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett.

3/A. §[14] A lakásvásárlási támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon Vép város jegyzőjénél lehet benyújtani és a kérelemhez mellékelni kell:

a)     az adásvételi szerződés másolatát

b)     az életkor igazolására szolgáló okiratok másolatát,

c)     igazolást vagy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező és házastársa vagy élettársa az építéssel érintett ingatlanon kívül ingatlannal nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett.

4. § (1)[15] A lakásépítési és lakás felújítási támogatásban részesített kérelmező az eredeti okiratok másolatának Vép város jegyzőjéhez történő benyújtásával igazolni köteles

a)     a támogatás folyósítását követő 3 éven belül, hogy az érintett ingatlan tekintetében jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette,

b)     a támogatás folyósítását követő 3 éven belül, hogy a támogatást az ingatlannal összefüggésben használta fel (a kérelmező az eredeti számlákat a következőképpen záradékolja: "..............,-Ft Vép Város Önkormányzata által biztosított támogatás terhére került elszámolásra"),

c)     [16]

 (1a)[17] A lakásépítési, lakás felújítási és lakásvásárlási támogatásban részesített kérelmező a tulajdoni lap másolatának Vép város jegyzőjéhez történő benyújtásával igazolni köteles, hogy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napját, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az adásvételi szerződés megkötését követő 5 év elteltével az ingatlan vagy az ingatlan egy része a kérelmező tulajdonában van.

(2)[18] Amennyiben a kérelmező az (1) és (1a) bekezdések szerinti igazolásoknak nem tesz eleget, vagy bizonyítást nyer, hogy a kérelmében feltüntetett adatok a valóságnak nem felelnek meg, a támogatást egy összegben köteles visszafizetni az (1) és (1a) bekezdésekben megjelölt határidőt követő egy hónapon belül.

(3) A képviselő-testület méltányolható okból eltekinthet a támogatás egy összegben történő visszafizetésének kötelezettségétől, valamint az (1) bekezdésben meghatározott határidőket meghosszabbíthatja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

                                   Kovács Péter  sk.                               Kiss Károlyné sk.

                                   polgármester                                          jegyző

 


[1] Módosította a 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.03.31-én 17 óra 50 perctől.

[2] Módosította a 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.03.31-én 17 óra 50 perctől.

[3] Módosította a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

[4] Módosította a 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.03.31-én 17 óra 50 perctől.

[5] Kiegészítette a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

[6] Kiegészítette a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

[7] Módosította a 12/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.08.26-án 18 órától.

[8] Kiegészítette a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

[9] Kiegészítette a 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.03.31-én 17 óra 50 perctől.

[10] Kiegészítette a 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.03.31-én 17 óra 50 perctől.

[11] Módosította a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

[12] Módosította a 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.03.31-én 17 óra 50 perctől.

[13] Módosította a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

[14] Kiegészítette a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

[15] Módosította a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

[16] Hatályon kívül helyezte a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

[17] Kiegészítette a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

[18] Módosította a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.06.30-án 17 óra 50 perctől.

 

Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Legfrissebb galériák