Vép Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
2020. január 22.  Vince
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
2020. jan. 22.
Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda

Vezető: Kovácsné Halász Éva
Telefonszám: +36 94/353-822
Cím: 9751 Vép, Szent Imre utca 1.

 

„Szentnek kell tartanunk a gyermekek érintetlen lelkét,
Amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon.
Ha rosszat ültetünk bele, megmételyezzük egész életére…
S ha jó magot ültetünk bele, egész életében virágzik…” ( Brunszvik )

Óvodánk 1969-ben épült Vép frekventált környezetében, mely napjainkban 5 csoporttal működik, Bozzai társközségben működik egy kihelyezett csoportunk.
2004 tavaszán alaposabban megismertük Nagy Jenőné főiskolai docens : Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programját.
Minden óvónő elvégezte az alapképző tanfolyamot és adaptáltuk a programot, 2005 szeptemberétől e program szellemében dolgozunk.
Igyekeztünk óvodaképünket a program szellemében kialakítani úgy, hogy a tartalom és forma egysége erősödjön a programspecifikus elemek hangsúlyozásával.
A gyermekeket körülvevő berendezési, és használati tárgyak természetes alapanyagból készültek, melyek melegséget, barátságos hangulatot kölcsönöznek. Hiszünk a játék személyiségformáló erejében, a kötetlen de tervszerűen előkészített tevékenységekben, az egyéni fejlesztés lehetőségében.
Szeretnénk, ha a gyermekek megtalálnák örömüket a játék és művészet által.

Óvodai nevelésünk célja: a gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabbrendű érzelmek kibontakoztatása. A szülőkkel való együttnevelés, a művészetekhez való érzelmi kötődés kialakítása.

A tevékenységek keretét a népszokások és hagyományok ápolása adja az évszakokhoz tartozó ünnepkörök, jeles napok jelentik az óvodai élet vezérfonalát. A néphagyományok tartalma, nevelésünk tevékenységformáinak gerince a játék és a játékba integrált tanulás.

Ének énekes játékok, zenehallgatás célja a közös játék, közös éneklés örömének megéreztetése a gyermekek zenei ízlésnek, esztétikai fogékonyságának zenei képességeinek fejlesztése.

Rajz, mintázás, kézimunka: Az óvodába kerülő gyermekeket megismertetjük az anyagokkal, eszközökkel és különböző ábrázolási technikákkal (rajzolás,festés, kézzel és különböző eszközökkel, anyaggal, gipszöntés,gyöngyfűzés, fonás,szövés,varrás, kasírozás, vágás, ragasztás, textilfestés stb.)

Az OVI GALÉRIA negyedévenkénti kiállítása hivatásos és amatőr művészek alkotásaiból áll.

A Művelődési Ház időszakos kiállításait is megtekintjük a gyermekekkel.

A mozgás, mozgásos játékok tevékenységforma célja: a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos formában.

Vers, mese, dramatikus játék keretében: népi mondókák ritmikus játékos versek, állatmesék, népmesék, dramatikus népszokásokból álló művészeti értékű irodalmi anyag fejleszti a gyermekek nyelvi képességeit, segíti érzelmi,esztétikai, értelmi, erkölcsi fejlődésüket.

 

Elődeink életmódját, szokásait őrző eszközökből kiállító termet rendeztünk be melyet szeretnénk folyamatosan bővíteni.

Udvarunkon pázsitos és aszfaltozott rész egyaránt található. Terebélyes lombozatú fák,

domboldal biztosítanak árnyékot a nyári melegben.

A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak a program bevezetésére. Természetesen sok eszköz vár beszerzésre, pótlásra,melyben sok segítséget nyújt a BÓBITA ÓVODAI EGYESÜLET melyet a szülők segítségével alapítottunk 1999-ben.

A gyermekek nevelésével foglakozó felnőttek- óvónők, dajkák- valamennyien szakképzettek, hívatásukat, gyermekeket szerető és tisztelő emberek. Azon munkálkodunk valamennyien, hogy az óvodánkba járó gyermekek szeretetben, sok élménnyel gazdagodva éljék meg óvodai éveiket.

 

TÁMOP.3.1.4./08/2-2008- 0039

Óvodánk a vépi Vadvirág Óvoda :A kompetencia-alapú nevelés és oktatás elterjesztése Vépen
cimmel sikeresen pályázott és 5 8566 160 Ft nyert.

Az óvodából 4 fő kezdi meg a módszertani képzések segítségével a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetését 2 óvodai csoportban.

Az alapozó képzéseken megismerkednek az óvodai kompetencia terület fejlesztési jellemzőivel. Segítséget kapnak az új tanulás szervezési eljárások elsajátítására, ezáltal módszertani kultúrájuk bővül, képessé válnak a differenciált együttműködő, tevékenykedtető óvodai környezet kialakítására.

A megszerzett ismereteket belső tanulás útján adják át a többi óvodai csoportokban dolgozóknak.

A program megvalósítása során szerzett tapasztalatok segítségével átdolgozásra kerülnek az intézmény pedagógiai dokumentumai. Megjelennek az innovatív oktatás szervezési eljárások,sajátos fejlesztési területek.

A programban új elemként megjelenítésre kerül: az óvoda- iskola közti átmenet biztosítása, a kompetencia alapú nevelés elősegítése, integráció, hátránykompenzálás, együttnevelés egyéni fejlesztéssel.

A megvalósítás során egy olyan óvodát kívánunk meglátogatni ahol a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése 100 %-ban megvalósul. Az ott kapott módszertani, gyakorlati segítség támogatja a helyi szintű megvalósulást.

A pályázat megvalósítása során 1 db 3 hetes projektet kívánunk kidolgozni, mely a 4 elem- Tűz, Víz, Levegő - Föld- köré szerveződne építve az óvoda nevelési programjából adódó művészeti nevelés óvodai programjában meghatározott elvekre, a helyi nevelési környezetre, néphagyományokra.
Egy olyan témahetet kívánunk kidolgozni, mely az ősz, tél, tavasz- nyárral kapcsolatos ismereteket, tevékenységeket ötvözne a megismert négy elemmel.

Nevelési cél: a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.

 

Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Legfrissebb galériák