Vép Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
2024. július 12.  Izabella
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
2021. okt. 28.

Tájékoztató Vép város 2021. évi környezeti állapotáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja alapján a települési önkormányzatnak a környezet védelme érdekében elemezni, értékelni kell a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatni kell a lakosságot. Fentiek alapján a község környezeti állapotáról a következő tájékoztatást adom:

 

Vép a Gyöngyös-sík kistájához tartozik.

A település közigazgatási területe 32,89 km2

Vép lakónépessége 2021. január 1-én 3268 fő (2020-ban 3267 fő), állandó lakosainak száma 3336 fő (2020-ban 3337 fő).

 

Felszíni vizek

A település területe közvetve a Rába vízgyűjtőjéhez tartozik. Az összes vízfolyás közvetlen befogadója a Kozár-Borzó patak.

 

Felszín alatti vizek

Vép nitrátérzékeny területnek számít. Ezt a szántóföldi termelés során - különösen a szerves trágya tárolásakor, felhasználásakor figyelembe kell venni.

 

Ivóvíz

A városban minden ház rendelkezik közüzemi vízellátással. A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) vízminőség-ellenőrzési feladatait akkreditált vizsgálólaboratórium látja el. A vízellátórendszerekhez tartozó településeken - így Vépen is - éves mintavételi ütemterv alapján ellenőrzik a víznyerőhelyek, a vízkezelési technológiák, a tárolt és szolgáltatott ivóvíz minőségét fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai szempontból. Elért eredményeik azt mutatják, hogy a hálózatba táplált víz valamennyi rendszeren jó minőségű. Technológiai módosításokkal, fejlesztésekkel ma az ammónium és az arzén vonatkozásában is tartani tudják a szigorú előírásokat.

 

Szennyvíz

A településen a szennyvíz-csatorna rendszer kiépített, kivéve a Bihari utcát. Jelenleg 19 fő fizeti a talajterhelési díjat, mivel ők még nem kötöttek rá a csatornára.

 

Csapadékvíz-elvezetés

A településen az utakról a csapadékvizet nagyrészt nyílt árok, kisebb részt zárt csapadékcsatorna vezeti el.

Az utóbbi idők szélsőséges időjárása miatt egyre több gondot okoz a csapadékvíz elvezetésének kérdése Vépen. A rövid idő alatt lehulló nagymennyiségű csapadékvíz következtében egyre több panasz érkezik a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalba, mivel a járdákon, az árkokban, az úttesteken és az udvarokon áll a víz, a pincékbe pedig befolyik.

A lakosok otthonuk biztonságát látják veszélyeztetve, valamint az álló víz megnehezíti közlekedésüket.

A belterületi elöntési veszély a csapadékvíz-elvezetés hiányosságaiból adódhat elsősorban. A csapadékvíz elvezetéseket (nyílt árkokat, átereszeket, belterületi vízrendezési műveket, létesítményeket) folyamatosan felül kell vizsgálni és szükség esetén korszerűsíteni kell, egyes utcákban a TOP pályázat keretében remélhetőleg a probléma orvoslására sor kerül a közeljövőben.

 

Levegőtisztaság-védelem

Légszennyezettséget okoz a fűtés, közlekedés, mezőgazdasági munkák, ipari üzemek, illetve allergén pollent termelő gyomnövények. Vép levegőminősége a 10. légszennyezettségi zónába tartozik, mely a kedvező légszennyezettségi állapotnak minősül.

2021. január 1-től az avar és kerti hulladék égetés tilos, mely a levegő minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét szolgálja.

 

Hulladékkezelés

Vépen a közszolgáltatást jelenleg az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el hetente (Sopron, Verő József u. 1.).

A szelektív gyűjtés havi egy alkalommal a közszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott zsákban történik.

A Hivatal 2017. évben levélben hívta fel a közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások figyelmét a szerződéskötésre, melynek következtében a helyzet jelentősen javult.

Elektronikai hulladék gyűjtésére és lomtalanításra évi egy alkalommal kerül sor.

Évente néhány alkalommal fordul elő illegális hulladékelhelyezés, melynek elszállítása az önkormányzat részére többletkiadást jelent.

Jelenleg a zöldhulladék elszállítása okoz gondot a településen.

 

Zaj- és rezgésvédelem

A településen zajforrásként a közlekedés, ipari eredetű és szolgáltatási tevékenységből eredő zajok jöhetnek szóba.

A Deák és Alkotmány utcákban a 12 tonnánál nagyobb össztömegű járművel való közlekedést a képviselő-testület „Súlykorlátozás" tábla kihelyezésével tiltja.

A 9751 Vép, 0106/5 hrsz-on működő mezőgazdasági termelőüzem zajkibocsátása miatt a korábbi években lakossági bejelentés érkezett. A telephelyt üzemeltető tájékoztatása szerint a gabona megfelelő hőmérsékletre hűtéséhez kénytelenek ventillátor berendezéseket használni, ezek nagy teljesítményük miatt zajkibocsátással járnak. Mivel ez zavarja a város lakóinak éjszakai nyugalmát, azért az alábbi intézkedéseket hozzák: az üzemeltetésnél a szélirányt figyelembe veszik, az este 22 és reggel 06 óra között, ha a szélirány lehetővé teszi, csökkentett üzemmódban, ha nem teszi lehetővé, egyáltalán nem használják a berendezést.

 

Közlekedés

A településen az önkormányzat tulajdonában lévő utak felújítása megtörtént.

A Kassai utca és a Vépet az M86 autóúttal összekötő állami tulajdonú út és a Toldi utca felújítása megtörtént.

A járdák számos helyen felújításra szorulnak, a Szent Imre utcai járda több szakaszának (Alkotmány utca kereszteződése és a 13. házszám közötti szakasz, Béke és Jókai utcák közötti szakasz, Hunyadi és Béke utcák közötti szakasz, Kinizsi és Hunyadi utcák közötti szakasz) felújítására 2021-ben pályázatot nyert önkormányzatunk, melyhez a bruttó 28 743 916 forint összegű támogatás mellett 10 060 371 forint összegű saját forrás biztosítására van szükség.

A Vépet Szombathellyel összekötő kerékpárút vépi 2,073 km hosszú szakasza a TOP-3.1.1.-15.VS2 kódszámú - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, 100 %-os támogatottságú pályázat keretében 2022. évben megvalósul.

 

Települési zöldfelületek

A város közterületei, közparkjai, köztemetője tiszták, rendezettek. A temető parkosítására benyújtott pályázat sajnos nem nyert.

A városközpont a „Komplex városképi fejlesztés keretében, a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és kereskedelmi-szolgáltató funkcióinak természetbarát, megújuló felújítása című, TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007 azonosító számú projekt keretében újult meg.

 

Összefoglalás

Vép környezeti állapota jónak mondható. A legnagyobb probléma a csapadékvízelvezetés és a zöldhulladék kezelésének kérdése.

Ezenkívül az önkormányzat a lakosság környezettudatos nevelésével tehet legtöbbet a környezet védelméért.

 

Vép, 2021. szeptember 24.

 

 

                                                                                   Kovács Péter

                                                                                   polgármester

 

Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Hirdetés
Legfrissebb galériák