Vép Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
2024. április 14.  Tibor
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
2012. ápr. 18.

Szervezeti felépítés

Dr. Hoós Anna Katalin jegyző

titkárság:

képviselő-testületi, bizott­sági, kisebb­ségi önkor­mány­zati ülések­kel össze­függő szervezőmunka
maga­sabb vezetők mun­ká­já­nak segítése
rep­re­zen­tá­ciós fel­ada­tok ellátása

Császár-Varga Orsolya

igazgatási ügyek:

jegyzői hatás­körbe tar­tozó gyám­ha­tó­sági ügyek
önkor­mány­zati hatás­körbe tar­tozó szo­ci­á­lis igaz­ga­tási feladatok
anya­könyvi ügyek
népes­ség­gel kap­cso­la­tos ügyek
kereskedelmi ügyek
válasz­tás­sal, nép­sza­va­zás­sal kap­cso­la­tos szer­ve­zési és jogi feladatok
termőföldek adásvételével és haszonbérletével kapcsolatos kifüggesztések
köznevelési ügyek
ebekkel kapcsolatos ügyek

birtokvédelmi ügyek
a beru­há­zá­sok elő­ké­szí­tése, lebonyolítása
tele­pü­lés­ren­de­zési feladatok
beru­há­zási célú pályá­za­tok figye­lése, elkészítése
utak, hidak, jár­dák ható­sági feladatai
közterület-használati enge­dé­lyek kiadása
hagyatéki ügyek
telephely engedélyek kiadása

Buzás Zoltánné

Kálmán Anna

Nagy Tiborné

Tátrai-Varga Júlia


pénzügyi osztály:

önkor­mány­zati pénzügyek
szám­vi­tel
költ­ség­ve­tési ügyek
önkor­mány­zati kincs­tári feladatok
sze­mély­zeti ügyek intézése 
adóz­ta­tás­sal kap­cso­la­tos feladatok
pénztár

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető

Baumann Imréné

Süléné Bánfalvi Eszter

Nyul Tünde

Nagyné Sámson Erika

Takácsné Fábián Edit

 

 

 

 

Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Legfrissebb galériák